Subiecte Simulare Bacalaureat Limba Română profil real. Model de subiecte la Română Ce vor primi elevii

18 Mar 2019   •   05:30
Subiecte Simulare Bacalaureat Limba Română profil real. Model de subiecte la Română Ce vor primi elevii

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro profil REAL TEHNIC. Aproximativ 300.000 de elevi sunt aşteptaţi să participe la simularea examenului de Bacalaureat, care va începe luni cu proba scrisă de Limba şi literatura română. O parte dintre aceștia vor primi subiecte la profilul real.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro profil REAL TEHNIC Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. a) Limba şi literatura română

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro profil REAL TEHNIC BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE.Model. Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro · Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro · Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro · Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro SUBIECTUL I (50 de puncte)
A. (30 de puncte)
1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența indică imposibilitatea ignorării unor aspecte.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
2. menționarea numelui unei clădiri supuse procesului de restaurare (Numele clădirii este Catedrala Sfântul Ştefan.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
3. precizarea atitudinii autorului ce se desprinde din primul paragraf (de exemplu: nostalgie) – 2 puncte;
justificarea răspunsului cu o secvență din text („am alergat pe locurile unde am fost student odată, grăbit să surprind năluca trecutului”) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
4. explicarea motivului pentru care spectacolul îi provoacă autorului nedumerire (de exemplu: Autorul este nedumerit de intervențiile din finalul operei Tristan și Isolda.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct;
corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
5. prezentarea unei trăsături a vienezilor, care se desprinde din textul dat (de exemplu: politeţe, hărnicie, simţul umorului, adaptabilitate, extravaganţă etc.): numirea trăsăturii – 1 punct; prezentare adecvată şi nuanţată – 3 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct
4 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 2 puncte

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro B. (20 de puncte)
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate 2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct 3 puncte + 1 punct = 4 puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial adecvată – 1 punct 2 puncte
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe greşeli – 0 puncte) 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;
2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 1 punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)
Prezentarea perspectivei narative din fragmentul dat 6 puncte
– precizarea tipului de perspectivă narativă: perspectivă obiectivă – 2 puncte
– evidenţierea perspectivei narative indicate, de exemplu: omniscienţa narativă, relatarea la persoana a III-a etc.
· prezentare adecvată și nuanțată, prin ilustrare cu exemple din fragmentul dat – 4 puncte
· prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 2 puncte
· încercare de valorificare a fragmentului – 1 punct
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1
greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 4 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 18 puncte
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică 6 puncte
· precizarea perioadei, curentului cultural/literar, orientării tematice – 2 puncte
· numirea a două trăsături ale perioadei, curentului cultural/literar sau ale orientării tematice precizate – 2 x 1 punct = 2 puncte
· evidențierea celor două trăsături, prin valorificarea textului – 2 x 1 punct = 2 puncte
– comentarea a două secvențe relevante pentru tema romanului studiat 6 puncte
· precizarea temei – 2 puncte;
· comentarea oricăror două secvențe relevante pentru tema romanului ales – 2 x 2 puncte = 4 puncte
(comentarea secvenţei – 2 puncte; tendința de rezumare – 1 punct)
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două componente de structură, de compoziție şi de limbaj semnificative pentru romanul studiat 2 x 3 puncte = 6 puncte
· analiza fiecărei componente, justificând relevanța acesteia pentru romanul ales – 3 puncte
· analiza fiecărei componente, fără justificarea relevanţei acesteia – 2 puncte
· abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlănțuirii ideilor 1 punct
– abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
· relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 puncte
· relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 puncte
· schematism – 1 punct
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte
− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine marţi proba la limba şi literatura maternă din cadrul simulării Bacalaureatului.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro Următoarea probă, cea obligatorie a profilului, va avea loc miercuri, iar joi - proba la alegere a profilului şi specializării doar pentru elevii claselor a XII-a.

Rezultatele vor fi comunicate pe data de 29 martie.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro Probele vor începe la ora 9,00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8,30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro"Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro, şi sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a dezvolta temele prevăzute în programa de examen, parcurse până la această dată. Evaluarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. În situaţia în care nu sunt suficienţi profesori de specialitate într-o unitate de învăţământ, există şi posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte şcoli", precizează sursa citată.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro Rezultatele înregistrate vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situaţii în parte, scopul fiind îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.roNotele obţinute nu se contestă şi pot fi trecute în catalog în baza unei cereri scrise, depusă de elevi sau de părinţii acestora. 

Parteneri
x close