Ghidul pensiilor private din România - Întrebări și răspunsuri

Pensii Pilonul II si Pilonul III

Ce înseamnă pensia privată?

Pensia privată reprezintă suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public.

Pensia privată efectivă va depinde de banii strânşi în conturile individuale din sistemul de pensii private, deci de contribuţiile efectuate în timpul vieţii active, dar şi de randamentul obţinut din investiţiile făcute de către societatea de administrare a fondurilor de pensii private. În linii mari, pensia privată poate fi privită ca o investiţie financiară, dar şi ca o variantă de economisire pe termen lung.

vezi răspuns
De ce îmi trebuie pensie privată?

Pensia de stat nu va fi suficientă la vârsta pensionarii. De aceea, fiecare va trebui să economisească pentru propria bătrâneţe.

În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei, care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie socială, gestionarea sistemului public de pensii a reprezentat o provocare pentru toate statele lumii, inclusiv pentru cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate socială de tradiţie.

Astfel, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, s-a ridicat problema reformării acestor sisteme pentru a asigura sustenabilitatea schemelor publice de pensii, în vederea creşterii calităţii vieţii pensionarilor, mai apropiată de cea din perioada activă, prin introducerea şi implementarea în cadrul sistemului de asigurări sociale a unor două componente noi, una obligatorie cealaltă facultativă, ambele administrate de către companii private.

Experienţa statelor dezvoltate arată că administrarea privată a pensiilor a avut rezultate mai bune decât cea făcută exclusiv de către stat. Statele lumii, inclusiv cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate socială de tradiţie au implementat reforme susţinute pentru garantarea sustenabilităţii financiare pe termen mediu şi lung şi pentru asigurarea unor pensii mai mari.

vezi răspuns
Ce presupune reforma sistemului de pensii?

REFORMA pensiilor înseamnă extinderea bazelor sistemului de pensii prin adăugarea a încă două surse de pensie (Pilonul II şi Pilonul III), suplimentar la pensia publică de stat (Pilonul I).

PILONUL II este denumirea dată sistemului de pensii administrate privat, cu contribuţii definite, obligatorii pentru persoanele de până în 35 ani şi opţionale pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani.

PILONUL III este denumirea dată sistemului de pensii facultative, administrate de companii private, sistem bazat pe conturi individuale şi aderare facultativă.

vezi răspuns
Cum pot obţine o pensie privată?

 Obţinerea unei pensii private începe odată cu aderarea la un fond de pensii administrat privat şi/sau la un fond de pensii facultative.

Aderarea înseamnă semnarea unui act (act individual de aderare).

Actul individual de aderare este un înscris prin care o persoană îşi manifestă actul de voinţă de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul unei scheme de pensii private. Este completat de către participant, reprezentantul societăţii de administrare a fondului de pensii private şi de către agentul de marketing. Conţine o serie şi un număr unic alocat de către ASF, sigla şi date de contact ale administratorului.

Particularităţi în cazul Pilonului II:

 • La pensiile private obligatorii (Pilonul II), actul de aderare este unic, adică fiecare participant trebuie să semneze un singur act de aderare cu un singur administrator de fond.
 • Salariaţii cu vârsta de până în 35 de ani care nu îşi aleg un fond de pensii administrat privat vor fi repartizaţi automat şi aleatoriu către un astfel de fond.
   
vezi răspuns
Mai primesc pensie publică de la stat?

Persoanele care plătesc contribuţii de asigurări sociale (CAS) pot beneficia atât de pensie de la stat, cât şi de pensie administrată privat, în funcţie de valoarea CAS-ului plătit în decursul anilor, până la vârsta de pensionare. Mai mult, dacă se contribuie şi la fonduri de pensii facultative, se va primi şi o pensie facultativă, adică un total de trei pensii.

Din cota CAS (contribuții de asigurări sociale) de 25% din veniturile salariale brute, plătită de fiecare angajat, spre Pilonul I (pensia publică) este direcționat un procent de 21,25%, iar spre Pilonul II (pensia privată obligatorie) – 3,75%. Această cotă CAS plătită de fiecare salariat nu mai merge către stat (respectiv bugetul asigurărilor sociale), ci către fondul de pensii private unde persoana eligibilă are calitatea de participant.

La momentul începerii colectării, în luna mai 2008, cota de contribuție la fondul de pensii era de 2% din baza de calcul. Veniturile brute lunare reprezentau baza de calcul pentru contribuția individuală de asigurări sociale. Mai exact, din contribuţia individuală la asigurările sociale a unei persoane asigurate în sistemul public (Pilonul I), în cotă de 9,5% din baza de calcul la acel moment, 2% se virau la Pilonul II, diferenţa de 7,5% rămânând în sistemul public de pensii.

Inițial, era prevăzută o creștere a cotei de contribuție la Pilonul II cu 0,5 puncte procentuale pe an, adică o majorare a cotei la 6% în termen de 8 ani. Prin derogare de la aceste dispoziții legale, cota contribuției la Pilonul II a rămas însă la 2%. Astfel, termenul de 8 ani pentru atingerea cotei de 6% a fost majorat la 9 ani şi modul de creştere a cotei procentuale a fost modificat în sensul creşterii cu 0,5 puncte procentuale pe an până în anul 2015 inclusiv şi cu 0,1 puncte procentuale în anul 2016, respectiv cu 0,9 puncte procentuale în anul 2017. În anul 2016, cota contribuţiei era 5,1%, care s-a păstrat şi în anul 2017. Începând cu anul 2018, cota contribuţiei a fost redusă la 3,75%, în contextul includerii contribuţiei angajatorului în baza de calcul, respectiv în venitul salarial brut.

vezi răspuns
Ce trebuie să ştiu când devin participant în sistemul de pensii private?

La semnarea actului de aderare, un agent de marketing trebuie să te informeze despre termenii schemei de pensii private ai fondului la care vrei să aderi.

Persoana eligibilă pentru a adera la un fond de pensii private trebuie să se informeze asupra sistemului pentru a putea selecta fondul de pensii care îi inspiră cea mai mare încredere, în ceea ce priveşte modul de economisire cu investiţii pe o perioadă ce ajunge până la vârsta de pensionare.

Informaţiile primare asupra sistemului de pensii private pot fi accesate pe site-ul www.asfromania.ro.

De asemenea, condiţiile de administrare ale fondurilor de pensii pot fi vizualizate pe site-urile de internet ale administratorilor de fonduri de pensii private sau în materialele de analiză din publicaţiile de specialitate sau alte mijloace media.

După ce s-a realizat informarea despre sistemul de pensii private, persoana eligibilă trebuie să ia legătura cu un agent de marketing care reprezintă fondul de pensii unde doreşte să adere şi să urmeze procedura de aderare, în funcţie de opţiunea personală.

Odată cu semnarea actului individual de aderare, este recomandat să se menţină legătura şi colaborarea cu agentul de marketing prin care a fost semnat actul de aderare, fie că acesta este intermediar sau reprezentant direct al administratorului fondului de pensii. Prin acest mod, persoana eligibilă poate primi permanent informaţii necesare respectării opţiunii sale de a fi participant la fondul de pensii unde a semnat un act de aderare precum şi alte informaţii utile privind beneficiile, drepturile şi obligaţiile participanţilor la sistemul de pensii private.

RECAPITULARE: Pentru aderarea la un fond de pensii private trebuie să aveţi în vedere următoarele:

 1. Să consultaţi ofertele cât mai multor administratori autorizaţi de către ASF, în cazul în care nu se pot consulta efectiv toate aceste oferte.
 2. Să verificaţi dacă agenţii de marketing sunt avizaţi de către ASF, respectiv să verificaţi numele acestor agenţi în registrul disponibil pe site-ul www.asfromania.ro, sectiunea Supraveghere -> Registre electronice -> Pensii Private.
 3. Să verificaţi actul de aderare şi elementele de siguranţă ale acestuia, respectiv seria şi numărul unic alocat de către ASF, datele de contact ale administratorului.
 4. Să verificaţi autorizarea administratorului, a prospectului schemei de pensii şi a fondului de pensii private, respectiv numerele şi data deciziilor de autorizare emise de către ASF, trecute pe actul de aderare. Orice verificare a tuturor entităţilor autorizate în sistemul pensiilor private se poate face aici.
 5. Să citiţi cu atenţie prospectele schemelor de pensii prezentate de către fiecare agent de marketing, pentru fiecare fond de pensii, şi să puneţi cât mai multe întrebări despre toate acele aspecte pe care consideraţi necesar a fi lămurite.
 6. La alegerea unui fond de pensii private, trebuie să ţineţi cont de elemente precum: comisioanele de administrare percepute de administrator, politica de investiţii, respectiv care sunt instrumentele financiare şi procentele de active investite, comisioanele de transfer, modalitatea de informare şi raportare către participant şi, nu în ultimul rând, experienţa administratorului. Atenţie, toate aceste elemente se regăsesc în prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat să îl prezinte participantului înaintea semnării actului de aderare.
 7. Să fiţi foarte atenţi la semnarea actului individual de aderare. Prin actul de aderare participantul aderă la contractul de societate civilă aferent fondului de pensii. Actul de aderare este încheiat cu administratorul fondului ales şi trebuie semnat atât de către administrator, cât şi de către agentul de marketing. Atenţie, semnătura reprezintă acordul la contractul de societate civilă prin care este constituit acel fond şi la prospectul schemei de pensii private, precum şi faptul că a fost acceptat conţinutul acestora.
 8. Actul individual de aderare se redactează în două exemplare şi se semnează în original. Un exemplar va fi păstrat de către administrator şi unul de către persoana care a aderat la acel fond, respectiv dumneavoastră. Actul individual de aderare se poate completa prin folosirea unor dispozitive electronice şi semna prin utilizarea semnăturii biometrice, în cazul în care administratorul fondului de pensii administrat privat la care persoana eligibilă doreşte să adere deţine sistemele informatice necesare utilizării semnăturii biometrice în cadrul procesului de aderare.
 9. Atenţie, agentul de marketing vă va solicita o copie a actului de identitate, cu semnătura dumneavoastră olografă, copie care se va anexa actului original de aderare. În cazul în care persoana eligibilă optează pentru semnarea unui act de aderare pe suport informatic cu semnătură biometrică, nu este necesară semnătura olografă pe copia actului de aderare.
 10. În cazul aderării în sistemul Pilonului II al „pensiilor private obligatorii“, trebuie să alegeţi un singur fond de pensii administrat privat. În cazul în care nu aţi ales niciun fond şi sunteţi obligat de lege să alegeţi, respectiv aveţi până în 35 de ani, veţi fi repartizat aleatoriu de către CNPP - Casa Naţională de Pensii Publice. În sistemul Pilonului III puteţi alege a contribui la mai multe fonduri de pensii facultative. Alegerea unui fond de pensii facultative de tip Pilon III nu este condiţionată de participarea la un fond de pensii administrat privat de tip Pilon II.
vezi răspuns
Cât de sigur este sistemul de pensii private?

Sistemul de pensii private din România a fost conceput cu un accent puternic pe siguranţa contribuabililor. Cele mai importante elemente de siguranţă ale sistemului de pensii private derivă din protecţia pe care legislaţia o oferă participantului precum şi din activitatea permanentă de supraveghere, control şi reglementare a ASF.

Elemente de siguranţă:

 • Administratorii au obligaţia de constituire a provizioanelor tehnice, acel volum adecvat de lichidităţi,corespunzător angajamentelor financiare rezultate din prospectul schemei de pensii, care vor acoperi inclusiv riscurile biometrice: deces, invaliditate şi longevitate şi/sau nivelele stabilite ale pensiilor, dacă acestea sunt prevăzute în schemele de pensii private.
 • Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul Pensiilor Private: Misiunea Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private este aceea de a compensa pierderile participanților şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate sau de a asigura plata drepturilor participanţilor ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private.
 • Potrivit legii, în sistemul pensiilor administrate privat – Pilon II, contribuabililor le sunt garantate contribuţiile nete: suma totală din contul de pensie privată Pilon II nu poate fi mai mică decât contribuţiile virate în perioada activă, diminuate cu comisioanele de administrare şi eventualele comisioane de transfer.
 • Rata minimă de rentabilitate reprezintă un nivel al rentabilităţii fondului dincolo de care administratorul îşi poate pierde dreptul de a gestiona mai departe banii participanţilor. Potrivit legii, în cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii private este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii din România pentru 4 trimestre consecutive, ASF retrage autorizaţia de administrare a administratorului respectiv, aplicând procedura privind administrarea specială. Până la atingerea acestei etape, ASF va atenţiona trimestrial administratorul în situația în care rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii.
 • Separarea activelor: activele fondului de pensii sunt separate de activele administratorului, ele fiind astfel gestionate separat faţă de activele administratorului.
 • Obligaţiile de transparenţă: obligaţia administratorilor de informare a participanţilor, anual, în scris, gratuit, la ultima adresă comunicată, despre activul personal, respectiv numărul de unități de fond și valoarea acestora, despre situația administratorului, precum şi obligaţia de informare, la cerere; obligaţia administratorilor de transparenţă şi raportare către ASF. Administratorul este obligat să publice periodic şi la cerere rapoarte, diverse informări privind politica de investiţii, situaţia financiară etc.
 • Depozitarul: nici o operaţiune cu activele fondului nu poate fi făcută fără acordul depozitarului. Depozitarul răspunde solidar cu administratorul față de participanţi și este supravegheat de către BNR.
 • Auditorul: Anual, situaţia financiară a fondului de pensii private este verificată de către un auditor.
 • Actuarul emite un raport separat care însoţeşte obligatoriu raportul administratorului.
 • Mărimea administratorilor şi renumele internaţional pot aduce un plus de siguranţă sistemului. Puterea financiară contribuie la buna gestionare a banilor participanţilor. Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al BNR la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro pentru Pilonul II şi 1,5 milioane euro pentru Pilonul III.
 • ASF intervine ori de câte ori va considera că este necesar pentru a proteja interesele participanţilor. Instituţia are grijă ca administratorii, fondurile, depozitarii, auditorii și agenţii de marketing să respecte legislaţia, iar sistemul să funcţioneze fără probleme.
vezi răspuns
Poate administratorul să fugă cu banii din fondul de pensii?

Nu. Banii din fondul de pensii sunt separaţi de banii administratorului şi sunt gestionaţi independent de aceştia. Pentru a preîntâmpina eventuale fraude, banca depozitară, instituţie supravegheată de către BNR, verifică orice operaţiune derulată cu banii fondurilor de pensii private.

Administratorii societăţilor de pensii private trebuie sa aibă un trecut impecabil pentru a activa în acest domeniu. Conform legii, societăţile de administrare a fondurilor de pensii private au o serie de obligaţii de raportare şi transparenţă de îndeplinit.

Potrivit legii, fondurile de pensii private nu pot da faliment, doar administratorii lor putând intra în această situaţie. Datorită separării banilor fondului de cei ai administratorului, fondul nu va fi afectat de un eventual faliment al societăţii de administrare.

Pentru a preveni potenţialele probleme, ASF monitorizează, supraveghează prudenţial şi controlează toate entităţile din sistemul pensiilor private.

vezi răspuns
Poate da faliment fondul de pensii?

Nu. Potrivit legii, fondurile de pensii private nu pot da faliment, doar administratorii lor putând intra în această situaţie. Datorită separării banilor fondului de cei ai administratorului, fondul nu va fi afectat de un eventual faliment al societăţii de administrare.

vezi răspuns
Îmi este garantat un anumit randament al fondului de pensii?

În sistemul Pilonului II, legea impune ca obligaţie cel puţin realizarea unei rentabilităţi a fondului egală cu zero (la finalul perioadei de cotizare, suma totală din contul de pensie privată nu poate fi mai mică decât contribuţiile virate în perioada activă, diminuate cu comisioanele de administrare şi eventualele comisioane de transfer).

Atât în sistemul Pilonului II, cât şi în sistemul Pilonului III, fondurile de pensii pot oferi garanţii suplimentare.

Administratorul se protejează împotriva riscului de a nu realiza obligaţiile asumate prin alocarea unui provizion tehnic, calculat de actuar şi actualizat anual.

De asemenea, rata minimă de rentabilitate reprezintă nivelul rentabilităţii fondului dincolo de care administratorul îşi poate pierde dreptul de a gestiona mai departe banii participanţilor. Acest nivel va fi raportat la rentabilitatea medie din piaţă. Sistemul va conduce la eliminarea din piaţă a celor mai neperformanţi administratori.

vezi răspuns
Ce pot face în cazul în care fondul de pensii obligatorii nu oferă un randament satisfăcător În cazul obţinerii unor randamente reduse de către un fond de pensii private, contributorii la acel fond îşi pot oricând transfera contul individual la alt fond, cu randamente mai mari. Transferul între fonduri poate fi făcut însă numai cu plata unor comisioane de transfer, care pot ajunge până la 5% din valoarea contului acumulat. După doi ani, transferul nu mai este taxat. vezi răspuns
Cum se protejează administratorii împotriva diverselor riscuri pentru ca eu să am o pensie sigură şi satisfăcătoare la bătrâneţe?

Fiecare societate de administrare îşi va constitui, conform legii, un provizion tehnic, pentru a acoperi riscul de a nu realiza obligaţiile asumate faţă de participanţii la fond. Constituirea provizionului tehnic este în sarcina societăţilor de administrare de fonduri şi nu a fondurilor.

Administratorii au obligaţia de constituire a provizioanelor tehnice, acel volum adecvat de lichidităţi, corespunzător angajamentelor financiare asumate, care vor acoperi riscurile biometrice: deces, invaliditate şi longevitate şi/sau nivelele stabilite ale pensiilor, dacă acestea sunt prevăzute în schemele de pensii administrate privat.

De asemenea, administratorii contribuie la crearea unui Fond de Garantare. Fondul este destinat acoperirii unor riscuri imprevizibile şi care nu sunt acoperite de provizionul tehnic.

vezi răspuns
Cine şi cum îi verifică pe administratorii de fonduri de pensii?

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe şi are ca obiective:

 • asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;
 • promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților;
 • asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor.

Mecanismul de supraveghere al pensiilor private presupune cooperarea autorităţii de supraveghere şi reglementare cu banca depozitară şi instituţia de audit, pentru ca fondurile clienţilor să fie în siguranţă.

Anual, situaţia financiară a fondului de pensii private este verificată de către un auditor. De asemenea, nicio operaţiune cu activele fondului nu poate fi făcută fără acordul depozitarului.

În plus, raportul actuarial, întocmit de către un specialist în domeniu, determină, în mod independent, dacă există garanţii suficiente pentru acoperirea obligaţiilor asumate de administrator faţă de participanţii la fondul de pensii private obligatorii.

Societăţile de pensii au obligaţii de raportare şi transparenţă impuse prin lege. Participantul la fond poate solicita, suplimentar față de documentele stabilite de lege, date cu privire la participarea sa la fondul de pensii, la cerere, contra cost. Legea prevede că preţul pentru informaţiile oferite de societăţile de administrare, la cererea participanţilor, nu poate fi mai mare decât costul efectiv al furnizării acestora.

vezi răspuns
Ce este supravegherea specială? Ce este administrarea specială?

Supravegherea şi administrarea specială sunt măsuri de limitare a riscurilor şi redresare a fondurilor de pensii private, în vederea protejării drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor.

Supravegherea specială este o procedură de siguranţă care are drept scop aplicarea unor măsuri suplimentare care să limiteze riscurile şi să asigure redresarea fondului de pensii. Are drept scop protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor la acel fond.

 Administrarea specială este o procedură de siguranţă care are drept scop exercitarea responsabilităţii financiare de a păstra valoarea activelor fondurilor de pensii şi de a limita pierderile. Are drept scop protejarea drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor. Se instituie în cazul suspendării sau retragerii autorizaţiei de administrare, precum şi în cazul retragerii autorizaţiei fondului de pensii.

vezi răspuns
Ce trebuie să fac în cazul în care fondul meu este în administrare specială?

ASF anunţă public participanţii la acel fond de pensii despre necesitatea de a adera la un alt fond de pensii, în termen de 90 de zile calendaristice. În termen de 90 de zile, trebuie să îţi alegi un alt fond de pensii private în vederea transferării activelor tale personale la acel fond.

În cazul fondurilor de pensii administrate privat, dacă fondul la care sunteţi participant este în administrare specială şi nu aţi ales un alt fond de pensii, veţi fi repartizat la un alt fond de pensii administrat privat. Repartizarea se va face pe baza performanţei administratorului, politicii investiţionale şi a nivelului cheltuielilor legate de administrare.

vezi răspuns
Ce se va întâmpla cu participanţii fondurilor care intră în procedură de fuziune?

Procesul de autorizare a fuziunii dintre două fonduri de pensii private cuprinde două etape, prealabilă şi definitivă. Fuziunea dintre două fonduri de pensii administrate privat se poate realiza ca urmare a hotărârii majorităţii participanţilor fondului de pensii care va fi absorbit sau la propunerea administratorului acestuia.

Administratorii fondurilor care fuzionează trebuie să facă public anunţul de fuziune a celor două fonduri de pensii administrate privat prin publicarea acestuia în cel puţin două cotidiane de circulaţie naţională şi pe website-urile celor doi administratori.

Administratorul fondului absorbit va trimite participanţilor, în scris, cu confirmare de primire, noile condiţii ale prospectului fondului absorbant şi îi va informa asupra posibilităţii de transfer fără penalităţi. Astfel, în termen de 90 de zile calendaristice de la data publicării anunţului privind fuziunea, participanţii care nu sunt de acord cu noile condiţii ale fondului absorbant se vor putea transfera fără penalităţi de transfer la un alt fond de pensii.

Preluarea participanţilor care nu s-au transferat de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant, cât şi preluarea activelor rămase după transferul participanţilor la alte fonduri de pensii administrate privat se vor efectua după obţinerea autorizării definitive a fuziunii, atunci când va începe derularea efectivă a operaţiunii de fuziune a fondurilor de pensii administrate privat.

vezi răspuns
Ce este Fondul de Garantare, cum funcţionează?

Misiunea Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private este aceea de a compensa pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate şi asigură plata drepturilor participanţilor ori ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratori sau furnizorii de pensii private, după caz.

Fondul de Garantare a fost înfiinţat în baza Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private publicată în Monitorul Oficial al Românei nr.766 din 31 octombrie 2011.

Compensaţiile vor fi plătite numai în condiţiile în care administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii nu vor avea capacitatea de a-şi onora obligaţiile. Însă, până la utilizarea resurselor Fondului de Garantare, legislaţia care stă la baza sistemului de pensii private prevede instituirea unor măsuri preventive şi anume supravegherea specială, rata minimă de rentabilitate, dar şi resurse de compensare a eventualelor pierderi de activ net, precum provizionul tehnic, constituit din resursele proprii ale administratorilor.

vezi răspuns
De unde pot afla informaţii despre administratori şi fonduri de pensii private?

Persoană eligibilă pentru a adera la un fond de pensii private trebuie să se informeze asupra sistemului pentru a putea selecta fondul de pensii care îi inspiră cea mai mare încredere, în ceea ce priveşte modul de economisire cu investiţii pe o perioadă ce ajunge până la vârsta de pensionare.

Informaţiile primare asupra sistemului de pensii private pot fi accesate pe site-ul www.asfromania.ro.

De asemenea, condiţiile de administrare ale fondurilor de pensii pot fi vizualizate pe site-urile de internet ale administratorilor de fonduri de pensii private sau în materialele de analiză din publicaţiile de specialitate sau mijloacele mass-media.

După ce s-a realizat informarea despre sistemul de pensii private, persoana eligibilă trebuie să ia legătura cu un agent de marketing care reprezintă fondul de pensii unde doreşte să adere şi să urmeze procedura de aderare, în funcţie de opţiunea personală.

Odată cu semnarea actului individual de aderare, este recomandat să se menţină legătura şi colaborarea cu agentul de marketing prin care a fost semnat actul de aderare, fie că acesta este intermediar sau reprezentant direct al administratorului fondului de pensii. Prin acest mod, persoana eligibilă poate primi permanent informaţii necesare respectării opţiunii sale de a fi participant la fondul de pensii unde a semnat un act de aderare precum şi alte informaţii utile privind beneficiile, drepturile şi obligaţiile participanţilor la sistemul de pensii private.

vezi răspuns
Ce este prospectul schemei de pensii?

Prospectul schemei de pensii este un document, elaborat de către administrator şi autorizat de către ASF, care descrie schema de pensii, termenii contractului de administrare şi care cuprinde:

 • obiectivele fondului
 • modalitatea dobândirii calităţii de participant la fond
 • informaţii privind contribuţia la acel fond
 • informaţii privind politica de investiţii, principiile investiţionale şi riscurile aferente luate în calcul
 • regimul fiscal al contribuţiilor participanţilor
 • informaţii privind nivelul şi structura cheltuielilor (comisioanele şi taxele suportate din contribuţii şi din activul fondului)
 • valoarea penalităţilor ş.a.
vezi răspuns
Pot participa în acelaşi timp la mai multe fonduri de pensii facultative? Dar la cele obligatorii?

Orice persoană care întruneşte condiţiile de eligibilitate specifice poate participa la mai multe fonduri de pensii facultative, atât timp cât contribuţiile lunare însumate nu depăşesc 15% din venitul salarial brut. În sistemul Pilonului II se poate contribui la un singur fond de pensii private „obligatorii“.

vezi răspuns
Cum se va face controlul acumulării în contul de pensie?

Companiile de administrare a fondurilor de pensii private au obligaţia de a comunica anual fiecărui participant date relevante despre situaţia contului său. Aceste informaţii sunt furnizate gratuit, prin corespondenţă scrisă. În plus, participantul este îndreptăţit să solicite informaţii suplimentare ori de câte ori consideră necesar, contra cost. Prospectele fondurilor de pensii menţionează clar regimul în care se desfăşoară această operaţiune.

Administratorii fondurilor autorizate în prezent în România oferă acest serviciu gratuit sau contra unui cost care nu poate depăşi costul efectiv de punere la dispoziţie a informaţiilor. De asemenea, unele dintre companiile de administrare a fondurilor de pensii private oferă participanţilor posibilitatea de a accesa on-line informaţiile privind situaţia contului propriu.

De asemenea, administratorii au obligaţia de a atenţiona în scris participanții ori de câte ori se înregistrează o situaţie de neplată a contribuţiei, astfel încât, dacă în numele participantului contribuie şi angajatorul său, angajatul va fi avertizat de către administratorul fondului în cazul în care contribuţia nu este virată.

Totodată, informaţii generale privind evoluţia volumului de active în administrare, valoarea unitară a activelor nete şi, implicit, randamentul investiţional obţinut, sunt publicate pe site-urile companiilor de administrare a fondurilor de pensii private. Acestea sunt actualizate săptămânal.

În plus, ASF publică, pe site-ul propriu, www.asfromania.ro, o situaţie centralizată a activelor fondurilor de pensii private aici.

vezi răspuns
Ce pensie voi primi la bătrâneţe?

Pensia privată efectivă va depinde de banii strânşi în conturile individuale din sistemul de pensii private, deci de contribuţiile efectuate în timpul vieţii active, dar şi de randamentul obţinut din investiţiile făcute de către societatea de administrare a fondurilor de pensii private. În linii mari, pensia privată poate fi privită ca o investiţie financiară, dar şi ca o variantă de economisire pe termen lung.

Societatea de administrare a fondurilor de pensii private are drept obiectiv principal obţinerea unei pensii satisfăcătoare pentru cel care a contribuit de-a lungul timpului în sistemul de pensii private. Acest fapt implică obţinerea unor randamente cât mai mari pentru investiţiile participanţilor. Legea nu permite însă administratorilor să realizeze estimări sau prognoze privitoare la performanţele viitoare ale fondului de pensii.

Pensia privată viitoare nu poate fi calculată doar în funcţie de contribuţiile din perioada vieţii active. Multe alte variabile intervin la calcularea acesteia printre care cel mai important este randamentul obţinut de societăţile de administrare. Banii acumulaţi sunt investiţi, fără ca administratorii sau altcineva să poată calcula ce randamente vor fi obţinute peste 10, 20 sau 30 de ani. Experienţa arată însă că administrarea privată a avut rezultate bune şi că fondurile private plătesc pensii mai mari decât contribuţiile acumulate.

Calculul pensiei se efectuează pe baza calculului actuarial şi a activului personal net aflat în contul tău. Activul personal net din contul tău este folosit exclusiv pentru achiziţionarea unei pensii private. În principiu, la capătul perioadei de cotizare, pensia va fi calculată în funcţie de activele strânse în contul personal din cadrul fondului de pensii private, în funcţie de vârsta de pensionare şi speranţa totală de viaţă.

Furnizarea pensiilor, calculul şi plata lor, vor fi însă reglementate de o lege specială care se află în procedură de dezbatere publică.

Precizăm faptul că, în sistemul Pilonului II, suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale. Atât în sistemul Pilonului II, cât şi în sistemul Pilonului III fondurile de pensii pot oferi garanţii suplimentare. De asemenea, precizăm că nu se aplică penalitate de transfer în situaţia transferului de disponibilităţi dintre administrator şi furnizorul de pensii.

vezi răspuns
Cine şi cum va furniza pensia privată?

Pensia privată va fi acordată de către un furnizor de pensii private ales de beneficiar. Nici un furnizor de pensii nu va putea refuza o cerere de pensie privată dacă persoana îndeplineşte toate condiţiile legale pentru acordarea acesteia.

Legislaţia cu privire la plata pensiilor private este în fază de proiect.

vezi răspuns
De ce operatorii nu pot calcula pensia pe care o va obţine un participant la încheierea stagiului de cotizare?

Este necesar să faceţi distincţie între valoarea contului unui participant, reprezentând suma totală a activelor sale nete acumulate ca urmare a contribuţiilor depuse, precum şi a capitalizării acestora prin plasamentele financiare realizate de administratorul fondului de pensii, şi noţiunea de „pensie“ care defineşte o formulă de rentă viageră.

Modalitatea în care se va realiza plata pensiei urmează a fi stabilită printr-o lege specială. Astfel, legea va defini tipul de rentă (anuitate), precum şi o serie de parametri tehnici necesari pentru a efectua calculul acesteia.

Pe de alta parte, estimarea unei valori probabile a contului participantului, deşi, în principiu, s-ar putea face în limitele unor ipoteze prestabilite, nu poate fi decât imprecisă. Pentru a face un astfel de calcul ar trebui emise estimări cu privire la durata perioadei de cotizare, presupunând că nu apar întreruperi, valoarea contribuţiei, pe baza estimării unei evoluţii viitoare a veniturilor participantului, randamentul financiar mediu al investiţiilor, bazat pe estimări asupra evoluţiilor viitoare ale mediului economic, pieţelor de capital etc.

Rezultatul calculului depinde de o sumă de parametri asupra cărora nu se pot face decât presupuneri. Prin urmare, un astfel de calcul nu poate avea decât un caracter pur informativ, iar rezultatul sau ar putea fi lesne invalidat de evoluţiile reale înregistrate pe parcursul timpului, mai ales atunci când este vorba de o perioada de cotizare de ordinul zecilor de ani.

Din acest motiv, pentru a evita orice situaţie în care s-ar putea crea false aşteptări prin prezentarea abuzivă a unor estimări supraevaluate privind perspectivele de acumulare într-un fond de pensii, legislaţia în domeniu şi normele emise cu privire la activitatea de marketing a pensiilor private interzic prezentarea de proiecţii financiare cu privire la evoluţia fondurilor de pensii.

vezi răspuns

Pensii administrate privat

Câţi bani trebuie să scot din buzunar pentru pensia privată?

Pensia administrată privat (obligatorie, Pilonul II) ) nu ne costă suplimentar. Participarea la pensiile administrate privat (Pilon II) nu îl costă nimic în plus pe salariat faţă de obligaţiile acestuia către bugetul de asigurări sociale de stat (bugetul de asigurări sociale). O parte din pensia publică trece în administrarea privată a unor profesionişti.

Din cota CAS (contribuții de asigurări sociale) de 25% din veniturile salariale brute, plătită de fiecare angajat, spre Pilonul I (pensia publică) este direcționat un procent de 21,25%, iar spre Pilonul II (pensia administrată privat) – 3,75%. Această cotă CAS plătită de fiecare salariat nu mai merge către stat (respectiv bugetul asigurărilor sociale), ci către fondul de pensii private unde persoana eligibilă are calitatea de participant.

La pensiile administrate privat (Pilon II), angajatorul va plăti la stat, ca şi până acum, banii datoraţi pentru contribuţiile sociale ale angajaţilor. Apoi virarea contribuţiilor către fondurile private alese de angajaţi se va face de către CNPP (Casa Națională de Pensii Publice) în funcţie de opţiunea individuală a fiecărui salariat cu privire la fondul de pensii administrat privat.

vezi răspuns
Cum îmi aleg un fond de pensii administrat privat?

Orice angajat îsi poate alege orice fond de pensii obligatorii doreşte.

Este ilegal ca angajatorul să impună alegerea unui anumit fond de pensii.

Pentru aderarea la un fond de pensii private trebuie să aveţi în vedere următoarele:

 1. Să consultaţi ofertele cât mai multor administratori autorizaţi de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în cazul în care nu se pot consulta efectiv toate aceste oferte.
 2. Să verificaţi dacă agenţii de marketing sunt avizaţi de către ASF, respectiv să verificaţi numele acestor agenţi în registrul disponibil pe site-ul www.asfromania.ro.
 3. Să verificaţi actul de aderare şi elementele de siguranţă ale acestuia, respectiv seria şi numărul unic alocat de către ASF, datele de contact ale administratorului.
 4. Să verificaţi autorizarea administratorului, a prospectului schemei de pensii şi a fondului de pensii private, respectiv numerele şi data deciziilor de autorizare emise de către ASF, trecute pe actul de aderare. Orice verificare a tuturor entităţilor autorizate în sistemul pensiilor private se poate face consultând rubrica Registre Electronice de pe site-ul www.asfromania.ro.
 5. Să citiţi cu atenţie prospectele schemelor de pensii prezentate de către fiecare agent de marketing, pentru fiecare fond de pensii, şi să puneţi cât mai multe întrebări despre toate acele aspecte pe care le doriți lămurite.
 6. La alegerea unui fond de pensii private, trebuie să ţineţi cont de elemente precum: comisioanele de administrare percepute de administrator, politica de investiţii, respectiv care sunt instrumentele financiare şi procentele de active investite, comisioanele de transfer, modalitatea de informare şi raportare către participant şi, nu în ultimul rând, experienţa administratorului. Atenţie, toate aceste elemente se regăsesc în prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat să îl prezinte participantului înaintea semnării actului de aderare.Să fiţi foarte atenţi la semnarea actului individual de aderare. Prin actul de aderare, participantul aderă la contractul de societate civilă aferent fondului de pensii. Actul de aderare este încheiat cu administratorul fondului ales şi trebuie semnat atât de către administrator, cât şi de către agentul de marketing. Atenţie, semnătura reprezintă acordul la contractul de societate civilă prin care este constituit acel fond şi la prospectul schemei de pensii private, precum şi faptul că a fost acceptat conţinutul acestora.
 7. Actul individual de aderare se redactează în două exemplare, se semnează în original. Un exemplar va fi păstrat de către administrator şi unul de către persoana care a aderat la acel fond, respectiv dumneavoastră. Actul individual de aderare se poate completa prin folosirea unor dispozitive electronice şi semna prin utilizarea semnăturii biometrice, în cazul în care administratorul fondului de pensii administrat privat la care persoana eligibilă doreşte să adere deţine sistemele informatice necesare utilizării semnăturii biometrice în cadrul procesului de aderare.
 8. Atenţie, agentul de marketing vă va solicita o copie a actului de identitate, cu semnătura dumneavoastră olografă, copie care se va anexa actului original de aderare. În cazul în care persoana eligibilă optează pentru semnarea unui act de aderare pe suport informatic cu semnătură biometrică, nu este necesară semnătura olografă pe copia actului de aderare.
 9. În cazul aderării în sistemul Pilonului II al „pensiilor private obligatorii“ trebuie să alegeţi un singur fond de pensii administrat privat. În cazul în care nu aţi ales niciun fond şi sunteţi obligat de lege să alegeţi, respectiv aveţi până în 35 de ani, veţi fi repartizat aleatoriu de către CNPP. 
 10. În cazul Pilonului II trebuie să semnaţi un singur act individual de aderare.
   
vezi răspuns
 Ce este actul de aderare?

Actul individual de aderare este un înscris prin care o persoană îşi manifestă actul de voinţă de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul unei scheme de pensii private. Este completat de către participant, reprezentantul societăţii de administrare a fondului de pensii private şi de către agentul de marketing. Conţine o serie şi un număr unic alocat de către ASF, sigla şi date de contact ale administratorului.

Particularităţi în cazul Pilonului II:
La pensiile private obligatorii (Pilonul II), actul de aderare este unic, adică fiecare participant trebuie sa semneze un singur act de aderare cu un singur administrator de fond.

vezi răspuns
Cum îmi este afectată pensia din sistemul public de contribuţia la sistemul fondurilor de pensii administrate privat Pilon II?

Pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate după 1 ianuarie 2011, inclusiv pentru personalul militar, la determinarea punctajului lunar se utilizează câştigul salarial brut/soldă brută sau, după caz, venitul lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

Excepţii  
În cazul asiguraţilor care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile legii se corectează cu raportul dintre cota de contribuţie datorată la sistemul public de pensii şi cota de contribuţie prevăzută de lege pentru condiţii normale de muncă. Cota de contribuţie datorată la sistemul public de pensii se determină prin deducerea cotei de contribuţii aferente fondului de pensii administrat privat din cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru condiţii normale de muncă.

Această corecţie aplicată punctajului lunar calculat în condiţiile legii are în vedere faptul că o parte din contribuţia individuală a asiguratului se transferă la fondul de pensii administrat privat, pentru care va beneficia de o pensie privată, conform reglementărilor legale.

Exemplu: O persoană a realizat în luna ianuarie 2020 un punctaj lunar de 1,25555 puncte, perioadă pentru care a contribuit şi la un fond de pensii administrat privat.

Cota de contribuţie prevăzută de lege pentru condiţii normale de lucru pentru anul 2020 este de 25%. Cota de contribuţie pentru pensiile private obligatorii pentru anul 2020 este de 3,75%.

Cota de contribuţie datorată sistemului public de pensii se determină prin deducerea cotei aferente fondurilor de pensii administrate privat din cota de contribuţie stabilită prin lege:
25% - 3,75% = 21,25%

Prin urmare, raportul cu care se corectează punctajul lunar aferent lunii ianuarie 2020 va fi de:
21,25/25 = 0,85

În concluzie, punctajul lunar corectat aferent lunii ianuarie 2020 va fi de:
1,25555 x 0,85 = 1,0672175 puncte

vezi răspuns
Cum pot desfiinţa un act de aderare încheiat în mod fraudulos?

Potrivit Normei ASF nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat încetează la data radierii acestuia din Registrul participanţilor de către CNPP, în următoarele cazuri:

 • prin deschiderea dreptului la pensia privată;
 • prin decesul participantului;
 • prin pensionarea de invaliditate pentru pierderea totală a capacităţii de muncă, potrivit prevederilor legale aplicabile în sistemul public de pensii sau potrivit prevederilor legale incidente din actele normative care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz;
 • prin decizie a administratorului emisă în baza constatării lipsei viramentelor în contul colector al fondului de pensii administrat privat, aferente participantului pe o perioadă de 36 de luni consecutive de la data înscrierii în Registrul participanţilor;
 • prin hotărâre judecătorească definitivă de desfiinţare a actului individual de aderare pentru participantul respectiv;
 • prin decizie a administratorului de desfiinţare a actului individual de aderare în baza constatării încălcării art. 116 alin. (2) lit. b) din Lege (Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) , ca urmare a reclamaţiei participantului.

Prin urmare, persoanele care deţin calitate de participant la un fond de pensii administrat privat ca urmare a unei fraude în ceea ce priveşte actul individual de aderare au posibilitatea să se adreseze mai întâi administratorului de fond în cauză pentru soluţionarea problemei apărute, conform prevederilor legale. În cazul fraudei, administratorul are posibilitatea de a soluţiona problema dumneavoastră folosind pârghiile legale disponibile. În cazul în care administratorul nu soluţionează în termen rezonabil cererea dumneavoastră, puteţi adresa ASF o sesizare privind încălcarea drepturilor dumneavoastră în sensul celor enunţate mai sus, iar ASF vă asigură de disponibilitatea instituţiei în medierea cât mai eficientă şi rapidă a sesizării.

Recuperarea contribuţiilor

 • În cazul în care administratorul emite o decizie de desfiinţare a actului individual de aderare în baza constatării încălcării prevederilor legale aplicabile, ca urmare a reclamaţiei participantului, sau în cazul în care participantul dispune de o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de desfiinţare totală a actului de aderare fraudat, se aplică următorii paşi:
 • CNPP procedează la recuperarea contribuţiei brute virate până la momentul eliminării din Registrul participanţilor, în vederea returnării acesteia către bugetul asigurărilor sociale de stat, prin compensare cu contribuţiile de virat la data următorului virament lunar;
 • CNPP înscrie în listele nominale de viramente, la următorul termen de virament, pentru participantul în cauză, suma reprezentând contravaloarea contribuţiilor totale brute virate, cu semnul minus, după eliminarea din Registrul participanţilor;
 • În cazul în care activul personal al participantului este mai mic decât valoarea contribuţiilor brute virate la fond, diferenţa se acoperă din veniturile administratorului prevăzute conform prevederilor legale;
 • În cazul în care activul personal al participantului este mai mare decât valoarea contribuţiilor brute virate la fond, diferenţa se face venit din exploatare la fondul respectiv;
 • După efectuarea operaţiunilor administratorul închide contul participantului si ulterior are obligatia de a-l informa pe acesta cu privire la  finalizarea operaţiunii.

Precizare:
În ceea ce priveşte persoanele care au obţinut deja o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de desfiinţare totală a actului de aderare fraudat, acestea au posibilitatea de a transmite atât administratorului la care sunt înregistraţi ca şi participanţi, cât şi CNPP sau casei sectoriale de care aparţine o copie a hotărârii judecătoreşti, în baza căreia actul de aderare înscris în Registrul participanţilor se va anula (va fi şters), iar contribuţiile virate vor fi returnate la BASS (bugetul asigurarilor sociale de stat).

Informaţii conexe:
Actul individual de aderare, în conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, reprezintă un înscris prin care o persoană îşi manifestă actul de voinţă de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii private, acesta fiind un act juridic de natură civilă.

Conform dispoziţiilor art. 245 alin. (1) lit. c1) din Codul de Procedură Penală, prin ordonanţa care dispune măsuri împotriva agenţilor de marketing implicaţi în fraudă, trebuie să se dispună şi sesizarea instanţei civile competente cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris.

vezi răspuns
Ce trebuie să fac în cazul în care am dobândit cetăţenia română şi am virat contribuţii pentru pensie în România, înainte de dobândirea cetăţeniei?

În cazul în care un participant la un fond de pensii administrat privat dobândeşte cetăţenia română, acesta are obligaţia notificării administratorului şi angajatorului asupra acestui fapt, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării actelor de identitate şi ataşarii documentelor justificative în copie.

Angajatorul, la primirea notificării prevăzute mai sus şi a copiilor după documentele justificative, transmite la casa teritorială de pensii o declaraţie nominală rectificativă, la următorul termen de depunere a declaraţiilor.

Administratorul fondului de pensii informează Casa Naţională de Pensii Publice, prin înscrierea în următorul raport lunar a respectivei modificări, în vederea modificării codului numeric personal al participantului în Registrul participanţilor.

CNPP, în baza raportului şi a documentelor justificative primite de la administrator, precum şi a declaraţiei nominale rectificative primite de la angajator, operează modificarea codului numeric personal în Registrul participanţilor, după consultarea DEPABD (Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date) și/sau IGI (Inspectoratul General pentru Imigrări) şi informează administratorul.

Administratorul, în baza informării din partea CNPP, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii.
 

vezi răspuns

Pensii Facultative

Ce este pensia facultativă?

Suma de bani primită de către un participant, care a contribuit la un fond de pensii facultative, sau de către beneficiarul acestuia, în mod suplimentar şi distinct de pensia din sistemul public de pensii.

vezi răspuns
De ce ar trebui să contribui la un fond de pensii facultative?

Pentru a putea suplimenta veniturile la vârsta încheierii activităţii, prin cumularea pensiei publice cu pensia privată, inclusiv pensia facultativă.

Protecţia cea mai bună pentru un viitor confortabil este un puternic plan financiar. De aceea fiecare dintre noi avem nevoie de o strategie pe termen lung încă de la primul loc de muncă. Cu cât se începe mai devreme construcţia acestui viitor financiar cu atât el va fi mai puternic şi vei beneficia de o bătrâneţe mai confortabilă, lipsită de griji.

vezi răspuns
Ce este prospectul schemei de pensii facultative?

Prospectul schemei de pensii private este un document, elaborat de către administrator şi autorizat de către ASF, care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii:

 • obiectivele fondului
 • modalitatea dobândirii calităţii de participant la fond
 • informaţii privind contribuţia la acel fond
 • informaţii privind politica de investiţii, principiile investiţionale şi riscurile aferente luate în calcul
 • regimul fiscal al contribuţiilor participanţilor
 • informaţii privind nivelul şi structura cheltuielilor (comisioanele şi taxele suportate din contribuţii şi din activul fondului)
 • modalităţile de transfer la un alt fond de pensii facultative şi valoarea penalităţilor
 • modalitatea de plată a pensiilor facultative
 • condiţiile de acordare a prestaţiilor facultative în caz de invaliditate
vezi răspuns
Cine poate să participe la un fond de pensii facultative?
 • Salariaţii din sistemul public sau privat
 • Funcţionarii publici
 • Persoanele autorizate să desfăşoare o activitate independentă
 • Persoanele care realizează venituri din activităţi profesionale sau agricole.

Toţi participanţii şi beneficiarii acestora la un fond de pensii facultative:

 • Au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu.
 • Au dreptul la egalitate de tratament şi în cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European.
vezi răspuns
Contribuţia la un fond de pensii facultative va afecta pensia publică?

Nu, participarea la un fond de pensii facultative nu va afecta pensia publică, ci va veni în completarea acesteia, alături de "pensia obligatorie".
 

vezi răspuns
Care este contribuţia pe care trebuie să o plătesc la un fond de pensii facultative?

Spre deosebire de „pensiile private obligatorii” (Pilonul II), legislaţia Pilonului III nu interzice participarea la pensiile facultative în funcţie de vârstă, oricine putând contribui în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizare lunar. Pentru a putea beneficia de o pensie facultativă, condiţiile legale impun ca fiecare participant să aibă cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) făcute la fond, o vârstă de cel puţin 60 de ani şi o sumă minimă acumulată.

Participanţii pot, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative, cu înştiinţarea administratorului şi angajatorului, cu menţiunea că, în cazul încetării plăţii, aceştia îşi păstrează drepturile.

Contribuţiile se acumulează într-un fond de pensii facultative, fiind evidenţiate în conturi individuale, proprietatea participanţilor şi a beneficiarilor legali ai acestora.

Pentru angajatori, pensia privată facultativă poate reprezenta un instrument eficient de motivare a salariaţilor şi de management al resurselor umane dar şi o soluţie avantajoasă din punct de vedere fiscal - deductibilitatea fiscală se ridică la 400 de euro/an pentru fiecare angajat şi la 400 de euro/an pentru angajator.
 

vezi răspuns
Cine este beneficiarul meu la un fond de pensii facultative?

Suma aferentă pensiei facultative se plăteşte beneficiarului, calitate pe care o poate avea participantul sau moştenitorul acestuia, definit de Codul Civil.

vezi răspuns
Cum obţin dreptul de a primi o pensie facultativă? Ce trebuie să fac ca să devin participant la un fond de pensii facultative?

Dreptul la pensia facultativă se obţine odată cu aderarea şi validarea actului individual de aderare la un fond de pensii facultative, la care se poate contribui individual, în nume personal, sau pentru care angajatorul plăteşte în numele tău.

vezi răspuns
Ce trebuie să fac ca să devin participant la un fond de pensii facultative?
 1. Să îndeplineşti condiţiile de eligibilitate
 2. Să semnezi actul individual de aderare la fond
 3. Să plăteşti prima contribuţie la fond, în mod direct sau să plătească angajatorul, în numele tău.

Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la o schemă de pensii facultative aflată în administrarea sa.

vezi răspuns
Lucrez în UE, în afara României, cu contract de muncă. Pot opta pentru o pensie facultativă în România?

Administratorii autorizaţi în România pot primi contribuţii de la participanţi şi întreprinderi dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European (art.29 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare).

vezi răspuns
x close