Antena 3 CNN Actualitate Principalele măsuri luate de Guvern începând cu 1 iunie pentru angajații și angajatorii români

Principalele măsuri luate de Guvern începând cu 1 iunie pentru angajații și angajatorii români

Proiectul de OUG pentru instituirea unor măsuri active după data de 1 iunie va fi parcurs în primă lectură. Actul normativ care trebuie să intre în vigoare de la 1 iunie va fi adoptat în cel mult două zile. Acesta prevede măsuri de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului.

Principalele măsuri luate de Guvern începând cu 1 iunie pentru angajații și angajatorii români
Sursa foto: Hepta
27 Mai 2020   •   11:59

Printre principalele măsuri, este prevăzut ca angajatii care au primit șomaj tehnic și sunt reîncadrați să primească 41,5% din salariu brut pe o perioada de 3 luni.

De asemenea, persoanele peste 50 de ani și tinerii concediați în perioada stării de urgență sau de alertă vor primi, timp de 12 luni, cate 2500 de lei dacă sunt reangajați. În această situație, patronul este obligat să îi mai țină încă 6 luni peste cele 12.

Pe de altă parte, nu beneficiază de aceste măsuri firmele aflate în insolvență, faliment, etc. 

Șomajul tehnic va continua și după 1 iunie pentru firmele a câror activitate este oprită din decizia guvernului, dar nu mai târziu de 31 decembrie.

”Având în vedere încetarea stării de urgenţă instituite din 16 martie 2020 prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum și declararea stării de alertă prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare necesitatea adoptării unor măsuri active de sprijin imediat pentru angajatorii a căror activitate a fost redusă sau întreruptă total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2 și de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane a căror contracte individuale de muncă au încetat în perioada stării de urgență, precum și a tinerilor care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională, respectiv tineri NEETs,

având în vedere că, în perioada stării de urgență, au fost adoptate măsuri în acord cu evoluțiile înregistrate pe piața muncii astfel încât impactul negativ asupra acesteia să fie cât mai redus, în prezent,

întrucât actualul context socio-economic influențează semnificativ piața forţei de muncă și rata șomajului, se impune necesitatea asigurării unui sprijin angajaților și angajatorilor în vederea reluării activității economice și menținerii forței muncă pe care o au la dispoziție,

luând în considerare faptul că adoptarea acestei măsuri de sprijin are în vedere consolidarea pieței muncii, concomitent cu prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național, precum și asigurarea unei surse de venit salariaților, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea contribui la creșterea șomajului la nivel național, precum și la amplificarea decalajului socio-economic dintre persoanele ale căror contracte de muncă au fost afectate direct de epidemia SARS-CoV-2 și restul populației,

aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri active imediate pe calea ordonanţei de urgenţă

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Art. I - (1) Începând cu data de 1 iunie 2020, angajații care au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020 și cărora le sunt menținute raporturile de muncă ulterior reluării activității de către angajatori, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, prin intermediul angajatorului, de plata unei părți din salariu, reprezentând 41,5% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

(2) Suma prevăzută alin. (1) se acordă pentru asigurarea unei parți din salariul angajatului, indiferent de durata programului de lucru stabilit de acesta cu angajatorul.

Art. II - (1) Sumele prevăzute la art. I alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) În vederea acordării sumelor prevăzute la art. I alin. (1), angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă şi publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (2).

(4) Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor prevăzute la art. I alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor potrivit procedurii prevăzute la alin.(2), către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

(5) Plata sumei prevăzute la art. I alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condiţiile alin. (4).

Art. III - (1) Suma prevăzută la art. I alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul sumei prevăzute la art. I alin. (1), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum și a celei asiguratorii pentru muncă se realizează de către angajator.

(3) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (2) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale prevăzute conform alin. (2) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

Art. IV - (1) Prin excepție de la prevederile art. 85 alin.(1) din Legea nr. 76/2006 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 iunie 2020, angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani și tineri NEETs ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, prin concediere, în perioada stării de urgenţă decretată sau a stării de alertă instituite, înregistrați ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă de 2.500 lei.

(2) Angajatorii prevăzuți la alin.(1) au obligația menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de încă 6 luni de la împlinirea termenului de 12 luni.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București contracte sau convenții în baza art. 80, art. 85 și 934 din Legea nr. 76/2006 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V - Angajatorii care încetează raporturile de muncă ale salariaților anterior perioadei prevăzută la art. IV alin. (1) și (2) sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării 4 raporturilor de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) şi e), art. 61 lit. d) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. VI - (1) Nu beneficiază de sumele prevăzute la art. I alin. (1):

a) angajații angajatorilor de tip instituţii şi autorităţi publice, așa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

b) angajații angajatorilor care la data solicitării acordării acestor sume se află în stare de insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

(2) Sumele prevăzute la art. I alin. (1) nu se cumulează cu subvențiile care se acordă în cazul angajaților pentru care angajatorii au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București contracte sau convenții în baza art. 80, art. 85 și 934 din Legea nr. 76/2006 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VII – Nu beneficiază de sumele prevăzute la art. IV alin. (1):

a) angajatorii de tip instituţii şi autorităţi publice, așa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în stare de insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

Art. VIII - (1) Sumele prevăzute la art. IV alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la cererea angajatorilor, depusă, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum și a municipiului Bucureşti, în raza cărora aceștia îşi au sediul social.

(2) Procedura de acordare a sumelor prevăzute la alin.(1) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. 5

Art. IX - Cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit art. I alin. (1) și art. IV alin.(1) se acoperă din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile de eligibilitate aplicabile.

Art. X – Articolul 24 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 396 din 15 mai 2020 se modifica și va avea următorul cuprins: ”Art. 24 - Prevederile art. XI și XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.59/2020, inclusiv cele ale actelor normative de aplicare a acestora, se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data de 1 iunie 2020, pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţii stabilite prin acte ale autorităților competente, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.”

Art. XI – ART. XIX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.59/2020, se abrogă.

Art. XII - Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 22 decembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, litera c) a alineatului (1), se modifică și va avea următorul cuprins: ”b) asigurarea protecţiei salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii în perioada întreruperii activităţii datorită stării de urgenţă decretate și a stării de alertă instituită la nivel naţional;”

2. Alineatul (3) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(3) Perioada de acordare a indemnizaţiei de protecţie socială se extinde de drept cu durata aplicării măsurilor dispuse pe perioada stării de urgenţă decretate și a stării de alertă instituită la nivel naţional.”

×
Subiecte în articol: masuri angajati angajatori guvern
Parteneri
Cum a reacționat mama fetiței de 12 ani când colegii au confruntat-o
x close