Antena 3 CNN Ghidul pensiilor private din România Entităţile sistemului de pensii administrate privat din România

Entităţile sistemului de pensii administrate privat din România

Participant la sistemul de pensii administrate privat este acea persoană care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii şi care are un drept viitor la o pensie privată.

Entităţile sistemului de pensii administrate privat din România
Sursa foto: www.pexels.com
19 Oct 2021   •   23:50

Toţi participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu. Nicio persoană care doreşte să devină participant la un fond de pensii nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu şi nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibilă. 

Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat Pilon II încetează la data radierii acestuia din Registrul participanţilor de către instituţia de evidenţă în cazuri precum: deschiderea dreptului la pensia privată; decesul participantului; pensionarea de invaliditate pentru pierderea totală a capacităţii de muncă; hotărârea instanţelor judecătoreşti; decizia administratorului în baza constatării încălcării prevederilor legale, ca urmare a reclamaţiei participantului sau în cazul constatării lipsei viramentelor în contul colector al fondului de pensii administrat privat, aferente participantului, pe o perioadă de 36 de luni consecutive de la data înscrierii în Registrul participanţilor.

DE REȚINUT: Participantul care îşi schimbă locul de muncă, domiciliul sau reşedinţa într-un alt stat, poate continua să contribuie la fondul de pensii din România, unde are calitatea de participant, dacă încheie un contract de asigurare socială cu C.N.P.P. pe baza căruia plăteşte contribuţii de asigurări sociale. De asemenea, un participant de la un fond de pensii din România poate plăti contribuţii la un alt fond de pensii autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.

În cazul pensiilor administrate privat Pilon II, angajatorul nu trebuie să întreprindă nicio măsură suplimentară, ci doar să depună la timp declaraţiile nominale privind plata C.A.S.- ului şi să vireze contribuţiile de asigurări sociale corespunzătoare fiecărui salariat, pentru ca banii să poată fi transferaţi în conturile angajaţilor, participanţi la Pilonul II de pensii administrate privat. 

Angajatorii sunt obligaţi prin lege să depună la timp declaraţiile nominale privind contribuţiile efectuate în numele angajaţilor către sistemul de pensii. Lunar, până cel târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale, C.N.P.P. transmite către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) informaţii privind declaraţiile nominale ale angajatorilor şi viramentele efectuate către fondurile de pensii administrate privat. A.N.A.F. prin organele fiscale subordonate va coordona activitatea de identificare a situaţiilor în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile sancţionatorii prevăzute de lege.

Administratorul de fonduri de pensii administrate privat este societatea pe acţiuni constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare, denumită şi societate de pensii. În sistemul pensiilor administrate privat Pilonul II, administratorul are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii şi, opţional, furnizarea de pensii private. De menţionat este faptul că răspunderea privind administrarea fondului de pensii nu poate fi delegată, iar încredinţarea executării anumitor obligaţii către terţi nu îl exonerează de răspundere pe administrator. În vederea desfăşurării activităţii de administrare, o societate de pensii trebuie să aloce un volum de capital adecvat obiectului de activitate, conform legislaţiei în vigoare. 

Din punct de vedere contabil, administratorul este organizat într-un mod complet separat de fondul pe care îl administrează, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri şi administrator. Acest lucru constituie o măsură foarte eficientă de siguranţă pentru întregul sistem de pensii administrate privat. Prin urmare, rezultatele administratorului se calculează şi se înregistrează în mod distinct, separat de rezultatele fondurilor de pensii administrate. Astfel, problemele pe care le-ar putea întâmpina la un moment dat societăţile de administrare a fondurilor de pensii administrate privat nu pot aduce nicio atingere activelor sau rezultatelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat administrate de acestea sau intereselor participanţilor la aceste fonduri. 

Politica de investiţii reprezintă strategia conform căreia administratorul intenţionează să investească contribuţiile acumulate în fondul de pensii administrate privat. Declaraţia privind politica de investiţii este revizuită şi completată ori de câte ori intervine o schimbare importantă sau cel puţin o dată la 3 ani, cu acordul A.S.F. Informarea participanţilor cu privire la noua politică investiţională este obligatorie, în aceste cazuri.

UTIL: Anual, administratorul trebuie să informeze în scris fiecare participant despre activul personal, numărul de unităţi de fond şi valoarea acestora, precum şi despre situaţia sa financiară. Transmiterea acestor informaţii se face la ultima adresă de corespondenţă comunicată de participant, până la data de 15 mai a fiecărui an, pentru anul precedent. De aceea este foarte important să transmiteți administratorului orice modificare a adresei dumnevoastră de corespondență. Mai mult, administratorul de pensii trebuie să ofere, contra cost, informaţii suplimentare privind participarea la un fond de pensii, la solicitarea participanţilor, beneficiarilor sau reprezentanţilor acestora. Săptămânal, administratorul trebuie să publice pe pagina de internet elementele privind valoarea activelor fondului, valoarea unitară a activului net, numărul de unităţi de fond, numărul de participanţi pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii încheiate, precum şi situaţia investiţiilor fondului de pensii. Trimestrial, administratorul trebuie să calculeze, să raporteze şi să publice rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru perioada ultimelor 24 de luni de activitate.

Un fond de pensii administrate privat este constituit prin contract de societate, încheiat între participanţi, în conformitate cu prevederile Codului Civil şi cu dispoziţiile legilor specifice sistemului de pensii administrate privat. Fondul se înfiinţează în scopul punerii în practică a unei scheme de pensii private, al cărei prospect a fost autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Pentru a nu se crea confuzie, denumirea trebuie să conţină sintagma „fond de pensii administrat privat”, în sistemul Pilonului II. Conţinutul contractului-cadru de societate prin care se constituie un fond de pensii, precum şi modalităţile de modificare a acestuia se stabilesc prin normele A.S.F. În situația în care este autorizată o fuziune între două fonduri de pensii administrate privat, autorizarea definitivă a fuziunii va putea fi decisă numai după o consultare a participanţilor cu privire la noile condiţii ale fondului absorbant. Administratorii fondurilor care fuzionează trebuie să facă public anunţul de fuziune prin publicarea acestuia în cel puţin două cotidiane de circulaţie naţională şi pe paginile de internet ale celor doi administratori.

Administratorul fondului absorbit va trimite participanţilor, în scris, cu confirmare de primire, noile condiţii ale prospectului fondului absorbant şi îi va informa asupra posibilităţii de transfer fără penalităţi. Astfel, pentru Pilonul II, în termen de 90 de zile calendaristice calculate de la data publicării anunţului privind fuziunea, participanţii care nu sunt de acord cu noile condiţii ale fondului absorbant se vor putea transfera, fără penalităţi de transfer, la un alt fond de pensii. Începând cu data comunicării deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii, administratorului îi este interzisă încheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii absorbit.

UTIL: Fondul de pensii administrate privat poate funcţiona numai după autorizarea de către A.S.F., iar în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti, este reprezentat numai de către administratorul respectivului fond de pensii, societate autorizată tot de către A.S.F.

Agentul de marketing pentru un fond de pensii administrat privat este acea persoană fizică sau juridică autorizată sau avizată de A.S.F. În principiu, activitatea de marketing este condusă de administratorul fondului de pensii. Sarcina de pregătire a agenţilor de marketing revine administratorilor, persoanelor juridice specializate sau brokerului de pensii private cu care aceştia se află în relaţii de colaborare. Administratorul este răspunzător pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea şi plata agenţilor de marketing.

Atribuțiile agentului de marketing sunt:

  • să prezinte potenţialului participant aspectele relevante ale fondului de pensii; 
  • să obţină acordul de aderare a persoanei eligibile la fondul de pensii; 
  • să solicite o copie a actului de identitate, cu semnătura în original; 
  • să verifice datele din actul de identitate cu cele din actul de aderare; 
  • să prezinte prospectul şi să înmâneze gratuit un exemplar persoanei care aderă;
  • să transmită administratorului de pensii actul individual de aderare semnat de persoana eligibilă, în original, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea acestuia.

ATENȚIE: Transferul între fondurile de pensii administrate privat se face exclusiv de administratorul fondului la care participantul doreşte să se transfere, fără implicarea agentului de marketing. Administratorului, agenţilor de marketing şi persoanelor afiliate acestora le este interzis:

  • să transmită informaţii false, înşelătoare sau care pot crea o impresie falsă despre fondul de pensii şi administratorul acestuia
  • să facă afirmaţii sau previziuni despre evoluţia unui fond de pensii altfel decât în forma şi modul prevăzute în normele legale
  • să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii sau să rămână participant la acesta
  • să acorde foloase pentru facilitarea aderării potenţialilor participanţi.

Depozitarul este o instituţie de credit din România, autorizată de B.N.R. ori sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, avizată de A.S.F., căreia îi sunt încredinţate, spre păstrare, toate activele unui fond de pensii administrate privat, în baza unui contract de depozitare încheiat cu administratorul acelui fond de pensii. Administratorul fondului de pensii desemnează un singur depozitar, căruia îi încredinţează păstrarea activelor fondului de pensii, pe baza unui contract de depozitare, avizat în prealabil de A.S.F. 

Rolul depozitarului: înregistrează, verifică şi monitorizează toate activele deţinute de fondul de pensii administrat privat pentru care desfăşoară activitatea de depozitare, efectuează plăţi din contul fondului numai la primirea instrucţiunilor din partea administratorului, pentru efectuarea de investiţii, stingerea obligaţiilor, inclusiv plata taxelor, comisioanelor şi a cheltuielilor operaţionale ale fondului de pensii administrate privat. În exercitarea activităţii de depozitare, instituţia de credit va acţiona numai pe baza instrucţiunilor scrise primite de la administratorul fondului de pensii şi în limita prevederilor legale în vigoare.

UTIL: Activele fondurilor de pensii administrate privat trebuie evidenţiate în conturi separate pentru fiecare fond, diferite de cele ale administratorului şi ale depozitarului. Toate operaţiunile financiare ale fondului de pensii administrat privat se realizează numai prin intermediul depozitarului.

Auditorul financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.), auditează (verifică) situațiile financiar-contabile anuale ale fondurilor de pensii administrate privat şi ale administratorilor acestora şi întocmeşte un raport anual de audit financiar care este depus la A.S.F. odată cu situaţiile financiare anuale. Astfel, valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii administrate privat sunt supuse, anual, auditării. 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) este instituţia de colectare care are ca atribuţie legală colectarea contribuţiilor individuale de asigurări sociale. 

Casa Naţională de Pensii Publice (C.N.P.P.) reprezintă instituţia care administrează sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi este denumită generic instituţie de evidenţă. Pentru fiecare participant, instituţia de evidenţă acţionează pentru virarea, lună de lună, a contribuţiilor către fondul de pensii ales de acesta, într-un cont individual, în care se acumulează atât contribuţiile virate cât şi eventuale transferuri de disponibilităţi şi accesorii aferente acestora. În sfera pensiilor private, C.N.P.P. asigură evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat Pilonul II, constituie şi actualizează Registrul participanţilor. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) este autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independenă, autofinanțată, cu atribuții în reglementarea, autorizarea, supravegherea şi controlul entităților şi operațiunilor desfăşurate de acestea în sistemul de pensii administrate privat din România.

Ghidul participantului la sistemul de pensii administrate privat Pilon II 

Subiecte în articol: Ghid Pilon II pensie privată
Parteneri
S-a aflat cauza morții Raisei! Copila a fost ucisă cu cruzime
x close