Antena 3 Ghidul multimedia al pensiilor private din Romania Entităţile sistemului de pensii facultative din România

Entităţile sistemului de pensii facultative din România

09 Oct 2021   •   18:03
Entităţile sistemului de pensii facultative din România
Sursa foto: Pixabay.com

Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, funcţionarul public sau persoana autorizată să desfăşoare o activitate independentă, potrivit legii, persoana care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, membrul unei societăţi cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, precum şi altă persoană care realizează venituri din activităţi profesionale sau agricole, care aderă la un fond de pensii facultative şi care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii facultative şi are un drept viitor la o pensie facultativă.

Contractul de administrare reprezintă contractul încheiat între administrator şi participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii facultative.

Pentru Pilonul III, contribuţiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor schemei de pensii facultative, se reţin şi se virează de către angajator sau, după caz, de către participant, odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare. Contribuţia poate fi împărţită între angajat şi angajator. 

Administratorul de fonduri de pensii facultative este societatea comercială pe acţiuni constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare, denumită şi societate de pensii. Administratorul trebuie să acţioneze în interesul participanţilor şi să aplice principii prudenţiale în activitatea sa. Administratorul nu poate fi o persoană afiliată depozitarului. Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru acordarea de împrumuturi şi garantarea de împrumuturi sau de credite.

DE REŢINUT: 
Beneficiile colaterale reprezintă orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative. 

  • Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge să adere sau să rămână participant la un fond de pensii facultative. 
  • Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui angajator sau unor persoane afiliate acelui angajator, cu scopul de a-l recompensa sau de a-l determina să convingă ori să solicite angajaţilor săi să adere la un anumit fond de pensii facultative. 
  • Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui sindicat sau altei entităţi pentru a răsplăti sau de a-l determina să convingă ori să solicite membrilor săi să adere la un anumit fond de pensii facultative. 
  • Este interzisă oferirea de beneficii colaterale fundaţiilor, asociaţiilor de orice tip, partidelor politice, patronatelor sau oricăror structuri asociative cu scopul de a le răsplăti sau de a le determina să convingă ori să solicite membrilor lor să adere la un anumit fond de pensii facultative.

Depozitarul reprezintă instituţia de credit din România, autorizată de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară, sau sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, pentru activitatea de depozitare, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele fiecărui fond de pensii facultative. Administratorul poate încheia contracte de depozitare cu un singur depozitar pentru toate fondurile de pensii facultative administrate.

IMPORTANT: 
Administratorilor, depozitarilor, angajatorilor, precum şi persoanelor afiliate lor le este interzis: 

  • să transmită informaţii eronate, incomplete sau care pot crea o impresie falsă, să emită pretenţii ori să facă afirmaţii, inclusiv prin publicitate sau prin alte forme promoţionale ori în informaţiile scrise care sunt distribuite participanţilor sau potenţialilor participanţi, despre un prospect al schemei de pensii facultative, despre un fond de pensii facultative sau despre administratorul acestuia; 
  • să facă, în faţa participanţilor sau a potenţialilor participanţi, afirmaţii ori previziuni despre evoluţia investiţiilor unui fond de pensii facultative, altfel decât în forma şi în modul prevăzute în normele adoptate de ASF.

Anual, situaţia financiară a fondului de pensii facultative şi a administratorului este verificată de către un auditor financiar autorizat, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR). 

Actuarul emite un raport separat care însoţeşte în mod obligatoriu raportul administratorului. Actuarul este specialistul preocupat de managementul riscului, fiind cel care aplică analize şi teorii matematice, statistice, economice şi financiare pentru a genera soluţii de control al riscurilor financiare sau al expunerilor viitoare. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care îşi exercită atribuțiile privind funcţionarea şi supravegherea pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe, având printre principalele obiective asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor. ASF este un arbitru activ pe piaţa pensiilor private. 

În acest context, ASF are nu doar un comportament reactiv, ci şi unul proactiv, prudenţial. ASF intervine ori de câte ori consideră că este necesar pentru a proteja interesele participanţilor. Autoritatea are grijă ca administratorii, fondurile, depozitarii, auditorii şi agenţii de marketing să respecte legislaţia, iar sistemul să funcţioneze fără probleme.

x close